Tréningové programy X-Team-u sú flexibilné a rozčleniteľné podľa požiadaviek záujemcu. Hlavné cieľové oblasti sú nasledovné:
 • Vytvorenie, súdržnosť a rozvoj úspešných skupín.
 • Schopnosti personálnej a inter-personálnej komunikácie
 • Budovanie priateľskej firemnej mikroklímy
 • Zacvičenie nových pracovných síl (uvedenie nových pracovných síl do prostredia spoločnosti)
 • Schopnosť riešiť problémy a kreativita
 • Personálne a inter-personálne vodcovstvo
 • Rozvoj personálnych zdrojov
 • Plánovacie stratégie
 • Stanovenie cieľa (Mission Statement)
 • Motivácia a seba-motivácia
 • Ohodnotenie schopností jednotlivca
 • Rozvoj schopností rozhodovať
 • Rozvoj firemnej produktivity
 • Manažment "ponákupnej" starostlivosti o zákazníka
Naše programy sú založené na analýze požiadaviek, tak, aby tieto boli splnené cielene a efektívne. Každý projekt poskytuje potrebné pomôcky pre konkrétny špecifický prípad klienta, ktorý si zvolil teambuilding ako prostriedok na zvýšenie štandardov svojej práce. Exkluzívny prístup zaistí najvyššiu kvalitu aktivít a ich výsledku.

Doba trvania plnohodnotného teambuildingového kurzu sa líši v závislosti od aktivít, ktoré zahŕňa, od 1 - 7 dní. Kvôli povahe aktivít má takýto kurz pobytový charakter.
Počet účastníkov sa môže pohybovať od 10 do 500.

Lokalita tréningu je definovaná v plánovacej fáze, na základe logistických požiadaviek klienta. Pre pobytové kurzy uprednostňujeme ubytovacie zariadenia našich partnerských firiem.

Použitie špeciálnych zostáv (napr. Ropes Course) enormne rozširuje škálu tréningových možností.

Programy majú dvojaký účinok. Na jednej strane, úlohy plnené individuálne rozvíjajú zmysel pre autonómiu a kompetenciu. Na druhej strane, skúšky vyžadujúce spoluprácu v rámci skupiny rozvíjajú súdržnosť a priateľstvo a osvetľujú silné a slabé stránky jednotlivcov.

Živá spätná analýza poskytuje priestor na prediskutovanie významu každej aktivity a na aplikáciu zistení do každodenného pracovného procesu. To umožňuje každému jednotlivcovi zamerať sa na to, čo sa naučil a aplikovať získané schopnosti.

Teambuilding je rozdelený do úzko spätých fáz (sekvencií), ktoré nasledujú za sebou v logickom poradí. Každý krok je momentom rastu, dosiahnutým splnením čiastkového cieľa.

Fáza 1 : Stanovenie cieľa
Ciele sú najzákladnejšou časť programu, pretože sú meradlom, ktorým sa meria efektivita aktivít. Musia byť stanovené spoločne s účastníkmi na začiatku tréningu, pochopené každým jednotlivcom, motivujúce, časovo ohraničené a merateľné.
Môžu byť ďalej rozvinuté počas nasledujúcich seminárov.

Fáza 2: Súdržnosť
Konkrétne úvodné aktivity slúžia na odbúranie počiatočnej ostýchavosti členov tímu, pomáhajú im zžiť sa so skupinou, cítiť sa v nej pohodlne a "premiešajú" ľudí navzájom, najmä ak medzi nimi existujú značné rozdiely v ich kompetenciách a funkciách v pracovnom zaradení.

Fáza 3: Dôvera
Séria aktivít je cielená na rozvoj dôvery v skupine. Kým zmyslom niektorých cvičení je naučiť každého jednotlivca podpore ostatných členov skupiny, iné cvičenia sú navrhnuté na rozvoj dôvery a vzájomnej spoľahlivosti. Dôvera a schopnosť spoľahnúť sa na svojich kolegov sú základnými prvkami úspešného tímu.

Fáza 4: Spolupráca
Cieľom týchto aktivít je dať účastníkom možnosť zažiť silu skupiny, ktorá pracuje synergicky a súdržne. Rastúci pocit uspokojenia so silou, ktorú spolupráca a súdržnosť vnáša do riešenia niektorých konkrétne formulovaných skúšok ma výrazne motivačný vplyv na jednotlivcov.

Fáza 5: Skupinové dobrodružstvo
Séria hier, zahŕňajúca aktivity zamerané na riešenie problémov, je predovšetkým navrhnutá na zžitie sa s pracovným prostredím. Na to, aby skupina splnila danú úlohu, musí skutočne pracovať ako tím. Výkonnosť, kvalita a rýchlosť závisia na schopnosti skupiny spolupracovať a vyťažiť maximum z vlastností jednotlivcov. Úžitok získaný na tejto úrovni je spolupráca, komunikácia, otvorenosť, schopnosť počúvať, proces rozhodovania, vodcovstvo a tímová práca.

Fáza 6: Osobné dobrodružstvo
Predstava rizika (skúšky) sa u každého jednotlivca líši. Preto, aby bola vytvorená zmysluplná skúsenosť pre každého účastníka, musia byť naplnené potreby každého jednotlivca. Zmyslom týchto aktivít je dať účastníkom príležitosť prekročiť svoje odskúšané limity tým, že podstúpia skúšku v prostredí s kontrolovaným rizikom, zvyčajne zahŕňajúcom High Ropes Course (vysoké laná). Každý účastník zažije pocit zvýšenej spôsobilosti, schopnosti vytrvať v ťažkostiach, schopnosti vodcovstva a najmä hodnotu podpory zo strany skupiny.

Fáza 7: Aplikácia a akčný plán
Štruktúrovanie a implmentácia spätnej analýzy je základným krokom v splnení všetkých aktivít programu a ich premietnutia do pracovného prostredia. Sprevádzaní a smerovaní počiatočnými cieľmi, sú účastníci požiadaní vypracovať plán akcie a formulovať ďalšie zámery (kroky). Pred koncom tréningu musí každý účastník vedieť čo má robiť a čo budú od neho jeho kolegovia očakávať v zmysle splnenia a dosiahnutia stanoveného cieľa. Môžu byť zorganizované ďalšie stretnutia na spätné zhodnotenie napredovania a záväzkov skupiny. Tak ako auto, aj skupina potrebuje občas servis!

Späť...